Koncepcja Pracy Gminnego Przedszkola w Siedlisku

KONCEPCJA PRACY
GMINNEGO PRZEDSZKOLA W SIEDLISKU
Lata 2015-2020



PODSTAWA PRAWNA


Koncepcja pracy Gminnego Przedszkola w Siedlisku oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Rozporządzeniu MEN z dnia 07 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. nr 168, poz. 1324), Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 0 poz. 560), Ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, Statucie Przedszkola.
Charakterystyka przedszkola
Gminne Przedszkole w Siedlisku jest przedszkolem wiejskim. Wieś położona na trasie Trzcianka - Krzyż, liczy 997 mieszkańców ( stan na 28.02.2011r.).
Gminne Przedszkole w Siedlisku jest przedszkolem 4-oddziałowym z czego dwa oddziały znajdują się w Siedlisku, oddział trzeci i czwarty są oddziałami zamiejscowymi znajdującymi się w miejscowości Runowo i Nowej Wsi.
Przedszkole w Siedlisku znajduje się w budynku parterowym jest dobrze zlokalizowane, daleko od drogi, w centrum wsi. Dzieci mają do dyspozycji duże, przestronne sale, w której znajdują się kolorowe meble dostosowane do wieku dzieci, kąciki zainteresowań, zabawki, gry, układanki oraz pomoce do zajęć dydaktycznych.
Duży ogród przedszkolny ( 0,4 ha) jest znakomitym miejscem na aktywny wypoczynek maluchów.
Przedszkole organizuje wiele uroczystości, dla rodziców i środowiska. Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do nauki w szkole podstawowej.
Obiekt przedszkola znajduje się przez całą dobę pod ochroną wyspecjalizowanej firmy (SECURITY JOKER).
W oddziale przedszkolnym w Runowie znajduje się trzy sale dydaktyczne, w jednej z sal odbywają się zajęcia dodatkowe dla dzieci. Oddział posiada również plac zabaw wyposażony w nowy, bezpieczny sprzęt.
Oddział w Nowej Wsi posiada dwie przestronne sale zajęć dobrze wyposażone w zabawki oraz ciekawe kąciki tematyczne.
Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że czują się one kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami. W naszym przedszkolu panuje ciepła, domowa atmosfera, co sprawia, że dzieci szybko adaptują się do nowych dla siebie warunków i z przyjemnością chodzą do przedszkola.



Wizja przedszkola


Gminne Przedszkole w Siedlisku jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. Każdemu dziecku stwarzamy szansę na miarę jego możliwości . Dążymy do tego , aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole. Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców .Pragniemy aby rodzice czynnie uczestniczyli w życiu przedszkola .
Misja przedszkola

• Respektowanie praw dziecka.
• Wszechstronne wspomaganie rozwoju osobowości i edukacji dziecka w bezpiecznych, przyjaznych, dostosowanych do jego możliwości i potrzeb warunkach.
• Indywidualizacja procesu opieki, wychowania, nauczania.
• Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym.
• Wydobywanie potencjału twórczego każdego dziecka oraz kształtowanie postawy estetycznej.
• Wspomaganie w rozwijaniu umiejętności i uzdolnień.
• Wdrażanie dzieci do zachowań społecznie akceptowanych opartych na wartościach takich jak: miłość, dobro, piękno, szacunek.
• Wdrażanie do zdrowego stylu życia.
• Rozwijanie sprawności fizycznej.
• Wprowadzanie dzieci w świat sztuki i rozwijanie umiejętności prezentowania obserwowanej rzeczywistości, odczuć poprzez różne formy ekspresji artystycznej.
• Kształtowanie u dzieci odporność emocjonalnej, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych.
• Diagnozowanie osiągnięć dzieci.
• Pełnienie funkcji doradczych i wspierających działania wychowawcze.
• wspomagania rodziców w wychowaniu dziecka.
• efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji.
• Promowanie działalność przedszkola w środowisku lokalnym.

Model absolwenta



Dziecko kończące przedszkole:

• Posiada umiejętność wykorzystywania swoich mocnych stron oraz pokonywania własnych słabości,
• Szanuje środowisko przyrodnicze,
• Jest aktywne, dociekliwe, kreatywne, ambitne,
• Ma pozytywny obraz samego siebie,
• Ma świadomość własnej tożsamości,
• Jest komunikatywne,
• Nie boi się wyrażać własnych opinii,
• Dąży do rozwiązywania problemów,
• Rozumie świat i nagromadzone w nim wartości,
• Ma ukształtowaną postawę patriotyczną: poczucie tożsamości narodowej i przynależności państwowej,
• Miłuje Ojczyznę w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
• Ma ukształtowana postawę moralną i obywatelską,
• Jest tolerancyjne i otwarte wobec innych,
• Aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym, życiu przedszkola i grupy,
• Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
• Pomaga innym potrzebującym pomocy,
• Osiągnęło dojrzałość szkolną - jest doskonale przygotowane do obowiązku szkolnego.

Zasadniczym celem koncepcji jest dostosowanie się do wymagań wobec przedszkoli na wysokim poziomie, wnikających z załącznika do nadzoru pedagogicznego:

1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci
• Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego. Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana.
• Koncepcja pracy przedszkola jest przygotowywana, modyfikowana i realizowana we współpracy z rodzicami.
2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
• Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci.
• Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone.
• Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tych procesów.
• Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej.
• Wdrażane wnioski z monitorowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podnoszą efektywność tych procesów.
• W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci.
3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie
programowej
• Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.
• W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.
• Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań.
• Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego uwzględniają wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań.

4. Dzieci są aktywne
• Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą.
• Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności.
• Dzieci są wdrażane do samodzielności.
• Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju.
• Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

5. Respektowane są normy społeczne
• Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
• Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.
• Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie.
• Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.
• W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania podejmowane w grupie.
• Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i, w razie potrzeb, modyfikowane.
• W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz, w razie potrzeb, modyfikuje.
• Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych.
6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
• W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka.
• Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji działań edukacyjnych.
• Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka.
• Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno- -pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną.
• W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola.
• W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci.
7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych
• Nauczyciele pracują zespołowo. Wspólnie planują przebieg procesów edukacyjnych i analizują efekty swojej pracy.
• Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonala metody i formy współpracy.
• Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy.
8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego
• Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach.
• Przedszkole informuje środowisko lokalne o celowości i skuteczności podejmowanych przez przedszkole działań. Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość wychowania przedszkolnego.
• Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym.
9. Rodzice są partnerami przedszkola
• Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.
• W przedszkolu współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci.
• Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w podejmowanych działaniach.
• W przedszkolu są realizowane inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola.

10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na
rzecz wzajemnego rozwoju
• Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów przedszkola oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju.
• Przedszkole w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jego działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.
• Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój.
• Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój dzieci.
11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań
zewnętrznych i wewnętrznych
• W przedszkolu analizuje się wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.
• Nauczyciele planują i podejmują działania edukacyjne i wychowawcze z uwzględnieniem wyników badań zewnętrznych i wewnętrznych oraz wniosków z tych badań, w tym ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej.
• Działania prowadzone przez przedszkole są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb – modyfikowane.
• W przedszkolu wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych i prowadzi badania wewnętrzne, odpowiednio do potrzeb przedszkola, w tym badania osiągnięć dzieci, które zakończyły wychowanie przedszkolne.
12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi
• Zarządzanie przedszkolem zapewnia warunki do rozwoju dzieci.
• Zarządzanie przedszkolem sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu.
• Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami.
• W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi przedszkola.

Działania przedszkola umożliwiające wychowankom wszechstronny rozwój osobowości:

• zajęcia związane ze zdobywaniem wiedzy;
• zajęcia rytmiczne;
• uczestnictwo w uroczystościach przedszkolnych;
• udział w konkursach, imprezach pozaprzedszkolnych integrujących dzieci ze środowiskiem;
• spacery, wycieczki, organizacja spotkań teatralnych




A także zajęcia dodatkowe bezpłatne:

• gimnastyka korekcyjna;
• religia;
• zajęcia logopedyczne;
• język nowożytny.
Zajęcia płatne:
• w zależności od potrzeb i zgodnie z oczekiwaniami rodziców

Cele szczegółowe koncepcji


1. Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
2. Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.
3. Realizacja programów autorskich
4. Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu – realizacja programów profilaktycznych.
5. Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci.
6. Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
7. Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta, pozyskiwanie sponsorów
8. Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.
9. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata na różnych płaszczyznach jego działalności: kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym, nabywanie doświadczeń obcowania z kulturą, kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki.
10. Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
11. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka, w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.
Zasady pracy
Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:
1. zasada indywidualizacji
2. zasada integracji
3. Zasada wolności i swobody działania
4. Zaspakajanie potrzeb dziecka
5. Zasada aktywności
6. Organizowania życia społecznego
Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane są metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem ww. metod uwzględnia wielostronny rozwój dziecka.
Metody pracy wychowawczo-dydaktycznej

 metoda prof. E. Gruszczyk -Kolczyńskiej- dziecięca matematyka
 Ruch Rozwijający Weroniki Sherbone;
 metody aktywne: gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów, gimnastyka twórcza R. Labana i K. Orffa
 opowieść ruchowa
 pedagogika zabawy
 Metoda dobrego startu
 relaksacja
 bajkoterapia
 zabawy paluszkowe;
Metody czynne:
 metoda samodzielnych doświadczeń;
 metoda kierowania własną działalnością dziecka;
 metoda ćwiczeń utrwalających;
Metody oglądowe:
 obserwacja i pokaz;
 osobisty przykład nauczyciela;
 udostępnianie sztuki/dzieła plastycznych, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystyczne utwory literackie, koncerty muzyczne;
Metody słowne:
 rozmowy;
 opowiadania;
 zagadki;
 objaśnienia i instrukcje;
 sposoby społecznego porozumiewania się,
Zarządzanie placówką
Rolę kierowniczą placówki oświatowej pełni dyrektor, która:
1. Sprawuje nadzór pedagogiczny,
2. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej.
3. Pełni rolę pracodawcy,
4. Organizuje pracę nauczycieli,
5. Inspiruje nauczycieli do działania,
6. Kieruje działalnością przedszkola,

Podział kompetencji


Zadania dodatkowe o szerszym zasięgu dla nauczycieli:
1. Protokolant Rad Pedagogicznych,
2. Współpraca z PPP
3. Współpraca z biblioteką
4. Prowadzenie strony internetowej
5. Promocja przedszkola
6. Dekoracja placówki
7. Organizacja wycieczek
8. Uczestniczenie wraz z przedstawicielami Rady Rodziców w posiedzeniu rekrutacyjnym
9. Opieka nad studentami podczas praktyki i opieka nad stażystami
10. Współpraca z innymi instytucjami

Współpraca przedszkola


Współpraca ze studentami:
1. Odbywanie w placówce praktyk studenckich pedagogiki ogólnej, zintegrowanej -edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
2. Opieka nauczycieli przedszkola nad praktykantami
Współpraca zespołu pedagogicznego:
1. Tworzenie zespołów zadaniowych, realizowanie zadań i celów wynikających z pracy poszczególnych zespołów
2. Tworzenie rocznych programów
3. Udział w badaniach ewaluacyjnych, realizowanie zadań wynikających w przeprowadzonej ewaluacji
4. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
5. Opracowywanie wspólnych uroczystości

Współpraca z rodzicami


Cele:
1. Dążenie do jednolitości oddziały ań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego
2. Wszechstronny rozwój dziecka
3. Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami
4. Zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy
5. Przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu
6. Przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka
7. Przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy
8. Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
9. Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
10. Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
11. Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia,
12. Ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
13. Promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami:


1. Zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,
2. Zebrania grupowe,
3. Zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
4. Konsultacje indywidualne,
5. Prowadzenie kącika dla rodziców(informacje, eksponowanie prac,),
6. Organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców),
7. Organizacja szkoleń , warsztatów integracyjnych dla rodziców,
8. Organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów,
9. Włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych,
10. Konkursy, wycieczki,
11. Zangażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

Współpraca z innymi placówkami oświatowymi


1. Przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach, festiwalach wspólnie z innymi przedszkolami,
2. Zapraszanie nauczycieli z innych placówek w celu prezentowania pracy, szkolenia, warsztatów i wymiany doświadczeń,
3. Uczestniczenie w lekcjach prowadzonych w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej w Siedlisku

Współpraca z innymi instytucjami


Cele:
1. Rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
2. Satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień ,nagród,
3. Kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
4. Kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
5. Urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,
6. Poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci i placówki.

Współpraca z:


1. Urzędem Gminy ( akcje, konkursy, sprawy organizacyjne),
2. Komendą Powiatową Policji- bezpieczeństwo,
3. Strażą Pożarną- bezpieczeństwo,
4. Biblioteką Gminną,
5. Szkołą Podstawową w Siedlisku
6. Gminnym Ośrodkiem Kultury,
7. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
8. Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
9. SANEPID-em
10. Sponsorami

Promocja przedszkola


Cele:
1. Pozyskiwanie wystarczającej ilości dzieci ,
2. Nawiązanie współpracy ze sponsorami i partnerami,
3. Upowszechnianie w środowisku roli wychowania przedszkolnego

Działania promocyjne obejmują:


1. Prezentowanie życzliwej postawy wobec rodziców,
2. Dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,
3. Popularyzowanie wychowania przedszkolnego,
4. Promocyjne oraz strony internetowej,
5. Organizacja uroczystości ,
6. Zabieganie o notatki w prasie,
7. Prezentacja w lokalnych mediach,
8. Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
9. Upowszechnianie informacji o przedszkolu

Dalsza praca nad koncepcją


1. Każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji, żeby z nią pracować.

2. Zmiany w tekście będą nanoszone w obecności i udziale całego zespołu pedagogicznego,
3. Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu poprawek, innowacji i niedostatków,
4. Rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją na zebraniach grupowych, nauczyciele pozyskają informacje o akceptacji przez jawne głosowanie

Zamierzenia do dalszej pracy:


w zakresie bazy:
1. Zakup pomocy dydaktycznych,
2. Adaptacja sali na zajęcia dodatkowe w Siedlisku,
3. Malowanie sal w oddziale przedszkolnym w Nowej Wsi, Siedlisku
4. Malowanie sal oddziału zamiejscowego w Runowie,
5. Zakup sprzętu na plac zabaw w Nowej Wsi,
6. Zakup specjalistycznych pomocy do zajęć terapeutycznych,
7. Zakup nowych wielofunkcyjnych urządzeń ogrodowych- Siedlisko,
8. Wymiana oświetlenia w salach w Nowej Wsi,
9. Montaż kabin w łazience w Siedlisku, Runowie.
10. Remont Kuchni w Siedlisku.
w zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców,
1. Analiza potrzeb dzieci i rodziców pod kątem oferty zajęć dodatkowych,
2. Dokumentowanie fotograficzne działalności dziecka na życzenie rodzica,
3. planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku;
w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:
1. Wspomaganie, inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania dodatkowych umiejętności,
2. Zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje
3. Doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystaniem w swej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co spowoduje szybki przepływ istotnych informacji na płaszczyźnie dyrektor-nauczyciel, nauczyciel-nauczyciel,


w zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:
1. Kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania pracy z dziećmi metodami aktywnymi,
2. Zapraszanie uczniów klas I na spotkania integracyjne w celu promocji placówek i wymiany doświadczeń między nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
3. Kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych

Kierunki pracy wychowawczo-dydaktycznej na kolejne lata szkolne


1. Rok szkolny 2015/2016 – Rok szkolny 2017/2018 – Z muzyką na ty- Ekspresja muzyczna w różnych formach działalności dzieci. Kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej z wykorzystaniem elementów ruchu i muzyki.
2. Rok szkolny 2016/2017 - Promowanie zachowań warunkujących bezpieczeństwo i zdrowie. Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.
3. Rok szkolny 2017/2018 - Przedszkolak przyszłym czytelnikiem - Rozwijanie zainteresowania książką oraz tworzenie warunków i dostarczanie okazji do kształtowania postaw czytelniczych u dzieci przedszkolnych.
4. Rok szkolny 2018/2019-Przedszkolak twórcą i artystą. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne. Inspirowanie dzieci do rozwijania różnorodnych form ekspresji twórczej poprzez kontakt z książką. Rozwijanie talentów artystycznych.

5. Rok szkolny 2019/2020 - Jestem samodzielny w domu i w przedszkolu-
Wyrabianie elementarnych przyzwyczajeń higieniczno – kulturalnych u dzieci w domu i w przedszkolu poprzez świadome dbanie o higienę osobistą, estetyczny wygląd, porządek oraz ogólną kulturę zachowania.

Szczegółowe opracowanie kierunków planowanej pracy na poszczególne lata szkolne opracowane będą w rocznych planach pracy wychowawczo dydaktycznej placówki
Ewaluacja koncepcji pracy i rozwój przedszkola

1. Sprawdzenie zgodności rocznego planu pracy z założeniami i celami koncepcji – każdego roku
2. Ocena realizacji zadań rocznego planu pracy – dwa razy w roku
3. Modyfikowanie koncepcji - w zależności od potrzeb
4. Ocena efektów realizacji koncepcji – etapami (raz w roku)

Przedszkolowo.pl logo