Procedura PPP

Załącznik do uchwały nr 8 Rady Pedagogicznej
Gminnego Przedszkola w Siedlisku
z dnia 30 czerwca 2016r.

Procedura
UDZIELANIA I ORGANIZACJI
POMOCY
PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ


Gminne Przedszkole w Siedlisku






Podstawa:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U z dn. 7 maja 2013 r., poz. 532)
- Rozporządzenie Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r.w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( Dz. U z dnia 7 sierpnia 2015r., poz.1118),

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 228 z 2010r., poz. 1491).

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności:
- z niepełnosprawności (dziecko: niesłyszące; słabo słyszące; niewidome; słabo widzące; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim; z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi);
- z niedostosowania społecznego;
- z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
- ze szczególnych uzdolnień;
- ze specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia);
- z zaburzeń komunikacji językowej;
- z choroby przewlekłej;
- z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
- z niepowodzeń edukacyjnych;
- z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka
i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
- z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.
3. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana
we współpracy z:
- rodzicami dzieci;
- poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
- placówkami doskonalenia nauczycieli;
- innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
- organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi
na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana
z inicjatywy:
- rodziców dziecka;
- dyrektora przedszkola;
- nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem;
- pielęgniarki przedszkolnej
- poradni;
- pomocy nauczyciela;
- pracownika socjalnego;
- kuratora sądowego.
6. Udział dziecka w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń i odchyleń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
7. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, oraz placówki doskonalenia nauczycieli.
PODZIAŁ ZADAŃ
1. Dyrektor przedszkola:
- organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną;
- tworzy zespół do planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego po otrzymaniu orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej , w tym poradni specjalistycznej (załącznik nr 1);
- wyznacza osoby koordynujące pracę zespołów;
- na podstawie zaleceń zespołu ustala dla dziecka formy, okres oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane;
- do 30 września każdego roku szkolnego informuje na piśmie rodziców ucznia o ustalonych dla niego formach, okresie oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane (załącznik nr 2);
- decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej na podstawie wniosków
i zaleceń zespołu;
- zobowiązuje koordynatora do zwołania spotkania zespołu w sytuacjach nagłej konieczności;
- informuje rodziców ucznia o terminie spotkania zespołu planującego
i koordynującego pomoc psychologiczno – pedagogiczną udzielaną
ich dziecku (załącznik nr 3);
- wnioskuje o udział w spotkaniu zespołu przedstawiciela poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

2. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści:
- prowadzą działania pedagogiczne mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w tym szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia;
- prowadzą działania pedagogiczne mające na celu rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, w tym szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci;
- w przypadku stwierdzenia przez wychowawcę oddziału lub dyrektora, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach, odpowiednio wychowawca oddziału lub dyrektor planują i koordynują udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalają formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania i koordynowania udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- są obowiązani indywidualizować pracę w bieżącej pracy na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka;
- są obowiązani dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka na podstawie opracowanych dla tego dziecka dokumentów: IPET lub w przypadku ucznia posiadającego opinię - arkusza dostosowania wymagań;
- do 30 września każdego roku szkolnego przekazują koordynatorom dokumenty w postaci WOPFU, IPET oraz arkusze dostosowania wymagań wraz z potwierdzoną przez rodzica kopią informacji o ustalonych formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, okresie jej udzielania oraz wymiarze godzin;
- w przypadku wpłynięcia orzeczenia lub opinii do przedszkola po 30 września nauczyciele mają 30 dni na dostarczenie do koordynatorów dokumentacji w postaci WOPFU, IPET oraz arkuszy dostosowania wymagań wraz z potwierdzoną przez rodzica kopią informacji o ustalonych formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, okresie jej udzielania oraz wymiarze godzin.
3. Członkowie zespołu:
- to nauczyciele, wychowawca oraz specjaliści prowadzący zajęcia
z uczniem, dla którego dyrektor utworzył zespół;
- ustalają zakres, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;
- określają zalecane formy, okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej raz wymiar godzin;
- opracowują i zakładają oraz prowadzą właściwe dla danego ucznia dokumenty (WOPFU, IPET dla ucznia objętego kształceniem specjalnym);
- dokonują oceny efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniowi, który kończy etap edukacyjny (do 15 czerwca);
- nauczyciele prowadzący z danym dzieckiem zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze lub zajęcia specjalistyczne mogą wnioskować o dokonanie przez zespół powołany do planowania i koordynowania udzielania temu uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oceny efektywności poszczególnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej przed upływem ustalonego przez dyrektora okresu udzielania danej formy pomocy;
- po dokonaniu oceny efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dziecku w danym roku szkolnym, określają wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, w tym zalecane formy i okresy udzielania dziecku dalszej pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin;
- podejmują działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;
- dbają o sprawną i rzetelną pracę całego zespołu, podpisem potwierdzają udział w spotkaniach zespołu oraz fakt zapoznania się ze wszystkimi dokumentami i ustaleniami wypracowanymi przez zespół.

4. Koordynator pracy zespołu:
- odpowiada za organizację prac zespołu;
- dba o prawidłowe prowadzenie wymaganej dokumentacji;
- przygotowuje i przedkłada dyrektorowi do zatwierdzenia i podpisania następujące dokumenty: WOPFU, IPET oraz korespondencję z rodzicami ucznia;
- zwołuje spotkania zespołu w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w ciągu roku szkolnego;
- gromadzi dokumentację w postaci arkuszy dostosowania wymagań dla uczniów posiadających opinię wraz z kopią informacji do rodziców o ustalonych formach, okresie udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin.

5. Rodzice:
- mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu powołanego do planowania
i koordynowania udzielania ich dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
- mogą wnioskować o udział w spotkaniu zespołu innych osób,
w szczególności lekarza, psychologa, pedagoga, logopedy.
- mogą wnioskować o dokonanie przez zespół powołany do planowania
i koordynowania udzielania ich dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej oceny efektywności poszczególnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej przed upływem ustalonego przez dyrektora okresu udzielania danej formy pomocy.

ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁÓW
Dyrektor tworzy zespoły dla - dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


Zespół opracowuje WOPFU przed opracowaniem IPET.



Zespół opracowuje IPET.


Zespół dokonuje okresowej WOPFU nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.

1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązuje w okresie,
na jaki zostało wydane, nie dłuższym jednak niż etap edukacyjny.
2. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania obowiązują w okresie, na jaki zostały wydane.
3. Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej obowiązuje na etap edukacyjny, na który została wydana.

KATALOG SKRÓTÓW

1. WOPFU – wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia (załącznik nr 6):
- punkt wyjścia do opracowania IPET;
- dokonywana jest przez zespół nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.
2. IPET – indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny
(załącznik nr 7):
Program określa:
1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, o którym mowa w przepisach w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z dzieckiem;
2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, w tym w przypadku:
a) dziecka niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym,
b) dziecka niedostosowanego społecznie – działania o charakterze resocjalizacyjnym,
c) dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze socjoterapeutycznym;
3) formy i okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;
4) działania wspierające rodziców dziecka oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;
6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka.
- wszelkie zmiany i modyfikacje dołącza się w formie aneksu,
- program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie:
a) 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu lub szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
b) 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program.
Rodzice dziecka otrzymują, na ich wniosek, kopię programu.
KATALOG POJĘĆ
1. Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej to:
- bieżąca praca z dzieckiem;
- zajęcia rozwijające uzdolnienia (do 8 dzieci, godzina zajęć–30 minut);
- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (do 8 dzieci, godzina zajęć –
30 minut);
- zajęcia specjalistyczne (godzina zajęć – 60 minut): korekcyjno – kompensacyjne (do 5 ), logopedyczne (do 4 uczniów), socjoterapeutyczne (do 10 uczniów), inne zajęcia o charakterze terapeutycznym (do 10 uczniów);
- porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców;
- porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli.







Przedszkolowo.pl logo