Regulamin dożywiania

Zarządzenie Nr 15 a/2020
Dyrektora Gminnego Przedszkola w Siedlisku
z dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Na podstawie: art. 14 ust. 6 i art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. ), w porozumieniu z Burmistrzem Trzcianki, ustalam:§ 1. Regulamin korzystania ze stołówki przedszkolnej zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 28 Dyrektora Gminnego Przedszkola w Siedlisku z dnia 22.12.2017r. w sprawie opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu.§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01września 2020 r.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15 a/2020
Dyrektora Gminnego Przedszkola w Siedlisku
z dnia 31 sierpnia 2020 roku.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNEJ
w GMINNYM PRZEDSZKOLU w SIEDLISKU

§ 1. Ze stołówki mogą korzystać wychowankowie uczęszczający do Gminnego Przedszkola w Siedlisku.

§ 2.1. Stołówka, w zależności od potrzeb wychowanków korzystających z posiłków, przygotowuje: śniadanie, obiad i podwieczorek.
2. Posiłki przygotowywane są w Gminnym Przedszkolu w Siedlisku.
3. Posiłki wydawane są w godzinach:
a) śniadanie - 8.30
b) obiad - 11.30
c) podwieczorek - 13.30

4. W placówce, w miejscu zwyczajowo przyjętym, wywieszany jest tygodniowy jadłospis, ustalany przez intendenta w porozumieniu
z dyrektorem przedszkola i intendentem szkoły.
5. Opiekę nad dziećmi spożywającymi posiłki sprawuje nauczyciel.
§ 3.1. Korzystanie ze stołówki przedszkolnej jest odpłatne.
2. Rodzice wychowanków (prawni opiekunowie) za posiłki spożywane
w stołówce przez dzieci ponoszą opłatę równą kosztowi surowca przeznaczonego do przygotowania posiłku (wsad do kotła).
3. Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców wychowanków (prawnych opiekunów) za korzystanie z posiłków w stołówce przedszkolnej określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 4. Opłatę za posiłki wychowanków, których rodzice (opiekunowie prawni) otrzymali decyzję o otrzymaniu pomocy społecznej w postaci posiłków dla dziecka przebywającego w przedszkolu, wnoszone są przez MGOPS w Trzciance.

§ 5.1. Opłata, o której mowa w § 3 uiszczana jest miesięcznie z góry, do 20 dnia każdego miesiąca na na konto Gminnego Przedszkola w Siedlisku nr:
61 1240 3741 1111 0010 3626 0156
2. O wysokości opłaty w danym miesiącu informuje rodziców intendent przedszkola.
3. Zwrot nadpłaconej kwoty następuje w formie odpisu z należności za posiłki w następnym miesiącu.
§ 6. Posiłki wydawane są w dniach świadczenia usług przez przedszkole.
§ 7. Zasady obowiązujące w stołówce.
1/ sala, w której przebywają na co dzień dzieci jest również miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez kuchnię Szkoły Podstawowej w Siedlisku dla wychowanków, zwanej dalej stołówką;
2/ w stołówce nie wydaje się posiłków na wynos;
3/ w przypadku planowanej nieobecności dziecka w przedszkolu, należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej (osobiście lub telefonicznie) u intendentki lub nauczycielki w grupie;
4/ w przypadku nieplanowanej nieobecności dziecka (np. choroba, zdarzenie losowe) fakt ten należy zgłosić osobiście lub telefonicznie, nie później jednak niż do godz. 7.30 ; nieobecności nie zgłoszone nie będą odliczane;
5/ wielkość porcji oraz kaloryczność dań określają ogólnie obowiązujące przepisy;
6/ korzystający ze stołówki mają prawo do higienicznego spożywania posiłków.
§ 8. W sprawach dotyczących korzystania ze stołówki
a nieokreślonych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje dyrektor przedszkola.
§ 9. Regulamin wchodzi w życie od dnia 1 września 2020 r.


Załącznik nr 2 Zarządzenia Nr 15 a/2020
Dyrektora Gminnego Przedszkola w Siedlisku
z dnia 31 sierpnia 2020 roku.


WYSOKOŚĆ OPŁAT WNOSZONYCH PRZEZ RODZICÓW WYCHOWANKÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) ZA KORZYSTANIE
Z POSIŁKÓW W STOŁÓWCE PRZEDSZKOLNEJ

śniadanie - 2,50 zł,
obiad - 3,50 zł,
podwieczorek - 1,00 zł


Przedszkolowo.pl logo